Vedtægter

Hent som PDF

§ 1-Navn og hjemsted

 

 Foreningens navn er Grundejerforeningen Prinsesseparken, Greve Kommune.

 

 

§ 2-Område og medlemmer

 

stk. 1   Foreningen omfatter alle parceller, der er udstykket af matr.nr. 13 bø, 13 ca, 7 ay og 13 y, Karlslunde by og sogn.
Alle ejere af parceller indenfor Foreningens område har i henhold til deklaration, lyst den 29.11.1969, ret og pligt til at være medlemmer af Foreningen.

 

stk. 2   Ved ejerskifte er sælgeren pligtig at meddele Grundejerforeningen navn på ny ejer samt overtagelsesdato.

 

 

§ 3-Formål

 

stk. 1    Foreningens formål er, at varetage medlemmernes tarv såvel overfor det offentlige som overfor private i alle spørgsmål af fælles interesse, herunder vedligeholdelse af foreningens anlæg og arealer.

 

stk. 2   Foreningen kan søge samarbejde med andre foreninger, der har samme formål.

 

 

§ 4-Generalforsamling

 

stk. 1    Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal på et for medlemmerne centralt beliggende sted med følgende dagsorden:

 

stk. 2     1.     Valg af dirigent

             2.      Valg af referent og stemmetæller

             3.      Formanden aflægger beretning

             4.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

             5.      Indkomne forslag, der involverer kontingent ændring

             6.      Kassereren fremlægger budget for fastsættelse af kontingent

             7.      Øvrige indkomne forslag

             8.      Valg af formand/kasserer

             9.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

             10.    Valg af 1 revisor for 2 år

             11.    Valg af en revisorsuppleant for 2 år

             12.    Eventuelt.


stk. 3   Indvarslingen til generalforsamlingen skal ske skriftligt ved udsendelse af dagsorden til den af medlemmerne sidst opgivne adresse, senest 28 dage før generalforsamlingen.

   

stk. 4   Indkomne forslag skal være formanden i hænde 21 dage før generalforsamlingen afholdes.

Formandens beretning samt regnskab og budget og indkomne forslag udsendes til den af medlemmerne sidst opgivne adresse, senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

stk. 5   Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. Parceller under samme ejer har tilsammen kun én stemme.

 

stk. 6   Et medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt for et andet medlem. Intet medlem kan stemme for mere end l fuldmagt udover egen stemme.

 

stk. 7   Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Står stemmerne atter lige, bortfalder forslaget.

 

stk. 8   Såfremt ét medlem forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

 

stk. 9   Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de angivne stemmer.

 

stk.10 Et medlem, der skylder forfaldent, anmeldt kontingent, gebyr eller andet beløb til Grundejerforeningen, har ingen stemmeret på generalfor­samlingen.

 

stk.11 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og den ny bestyrelse.

 

 

§ 5-Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, samt senest tre uger efter at mindst 1/3 af medlemmerne overfor bestyrelsen har fremsat skriftligt ønske herom indeholdende den ønskede dagsorden og behørigt underskrevet af medlemmerne. 

Indvarsling samt dagsorden udsendes til den af medlemmerne sidst opgivne adresse, senest 14 dage før den
ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 6-Medlemsmøder

 

Når bestyrelsen eller mindst 1/6 af medlemmerne kræver det, skal der afholdes medlemsmøde til orientering og evt. behandling af aktuelle problemer. Indvarsling til medlemsmøde skal ske skriftligt ved tilsendelse af program til den af medlemmerne sidst opgivne adresse mindst 14 dage før medlemsmødet.

 

Eventuelle yderligere emner, der ønskes behandlet på medlemsmødet, skal være indgivet til formanden senest 10 dage før medlemsmødet.

 

Eventuelle indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 5 dage før medlems­mødet afholdes.

 

 

§ 7-Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, formand, kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og tre bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling de lige årstal, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige årstal.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Kommer bestyrelsen ned på under 5 medlemmer indkaldes til Ekstraordinær generalfor­samling i henhold til § 5 for valg af nye medlemmer op til 8.

 

Bestyrelsen varetager Foreningens daglige ledelse. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed; står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Over det ved bestyrelsesmøderne passerede skrives referat, der på begæring skal oplæses på generalforsamlingen.

 

         Foreningen forpligtiger sig i juridisk og økonomiske forhold ved underskrift af formanden samt enten kasserer eller l bestyrelsesmedlem.   I alle andre tilfælde kan formanden underskrive på Foreningens vegne.

 

§ 8-Foreningens midler

 

stk. 1.  Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører Foreningens bøger, derunder kassebog og medlemsfortegnelse. Foreningens midler  skal indsættes på foreningens konto.

 

stk. 2   Checks og girokort kan kun hæves ved underskrift af formand og kasserer i forening. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1.000,00 kr.

 

stk. 3   Bestyrelse og revisor har til enhver tid ret til at forlange Foreningens regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontantbeholdning forevist.

 

stk. 4   Regnskabsåret er 1/1-31/12. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 31. januar og skal i revideret stand være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

stk. 5   Det reviderede regnskab samt budget med forslag til kontingentfastsættelse udsendes til medlemmerne sammen med formandens beretning.

 

stk. 6   Et udtrådt medlem har ikke krav på tidligere erlagt kontingent eller på Foreningens øvrige midler.

 

 

§ 9-Kontingent

 

stk. 1  Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for 1 kalenderår af gangen på grundlag af bestyrelsens forelagte budget for det pågældende regnskabsår og forfalder til betaling i 2 rater ved påkrav fra kassereren, til betaling senest henholdsvis 1. maj og 1. oktober.

 

stk. 2   Såfremt kontingentet ikke er betalt 1. maj, henholdsvis 1. oktober betales et gebyr på kr. 50,00 pr. parcel.

 

stk. 3   Såfremt kontingentet samt gebyr i henhold til § 9, stk. 2 ikke er betalt 1 måned efter forfaldsdagen opkræves yderligere et gebyr på kr. 100,00.

 

stk. 4   Såfremt det samlede beløb ikke er betalt 2 måneder efter forfaldsdag overgives kravet til retslig inkasso. Udgifterne hertil pålægges det skyldige beløb, og er Grundejerforeningen uvedkommende.

 

stk. 5   Medlemmer der ønsker særlig form for opkrævning betaler selv de dermed forbundne udgifter.
stk. 6   Den til enhver tid værende ejer af parcellen hæfter for forfaldent kontingent, gebyr, inkasso omkostninger m.v.. I tilfælde af salg hæfter såvel sælger som køber solidarisk for betaling af Foreningens kontingent, gebyr, inkassoomkostninger m.v.

 

stk. 7   I tilfælde af sygdom, arbejdsløshed eller lignende kan bestyrelsen efter begæring meddele henstand.

 

stk. 8   Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens gæld i videre udstrækning end det måtte blive vedtaget ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning.

 

 

§10-Medlemmernes forpligtelser

 

stk. l    Parcellerne skal holdes fri for frøspredende ukrudt.

 

stk. 2   De til parcellerne hørende vej- sti- og parkeringsarealer skal holdes rene og fri for ukrudt og generende grene under 3 m over terræn.

 

stk. 3   Alle parceller skal være forsynet med hus- og matrikelnummer.

 

stk. 4   Der må ikke på ejendommen eller grunden anbringes nogen form for fjernsynsantenner der er højere end 180 cm over terræn.

 

stk. 5   Anvendelse af motordreven redskab eller værktøj er ikke tilladt udendørs på søn- og helligdage.  Plæneklipning med håndkraft er på søn- og helligdage kun tilladt mellem kl. 10.00 og 12.00.

 

stk. 6   Bestyrelsen er berettiget til at påtale overtrædelse af ovenstående ordensbestemmelser. Efterkommer et medlem ikke inden en nærmere angiven frist et af bestyrelsen givet pålæg, kan bestyrelsen lade det fornødne foretage for medlemmernes regning, og om nødvendigt lade de dermed forbundne udgifter inddrive af rettens vej hos det pågældende medlem.

 

§ 11-Repræsentation

 

Ethvert medlem, der repræsenterer Foreningen, skal holdes skadesløs for de af ham i den anledning afholdte rimelige udgifter.

§ 12-Godkendelse af vedtægter

 

Foreningens vedtægter og eventuelle senere ændringer heraf skal for at være gyldige godkendes af Greve byråd. 

 

 

Godkendt af Greve Kommune den 26. april 2010.

Skriv et svar